In fact, six times in 1 & 2 John, he refers directly to Jesus’ command that we love one another (1 John 3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 John 5; plus the allusion in 1 John 2:7). 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 3 We know that we have come to know him if we keep his commands. 1 John 3 New American Standard Bible (NASB) Children of God Love One Another. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 Juan 3:2 - Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 3:3 - At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Light and Darkness (1:5-7) John's opponents had gotten cozy with sin, comfortable, no longer shocked by their own behavior. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Whoever says, “I know him,” but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person() 5 But if anyone obeys his word, love for God [] is truly made complete in them() This is how we know we are in him: 6 Whoever claims to live in him must live as Jesus did 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) For this reason the world does not know us: because it did not know Him. Acts 3 The Lame Beggar Healed. 6 Whoever abides in Him does not sin. 1 Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo nang oras ng pananalangin, na ikasiyam. 3 See [] how great a love the Father has given us, that we would be called children of God; and in fact we are. John has already reminded his little children of Jesus’ old-new commandment (2:7-11). 1 John 2 Christ Our Advocate. He will yet devote the major part of chapter 4 (verses 7-21) to this theme. Love and Hatred for Fellow Believers. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. 1 Juan 3:6 - Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Whoever sins has neither seen Him nor known Him. 1 John 3:6 New King James Version (NKJV). John writes: 5 This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him is no darkness at all. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be.